Dasar Privasi

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, kami ingin memaklumkan anda tentang cara kami menggunakan data peribadi anda. Kami mengesyorkan anda membaca Dasar Privasi ini supaya anda memahami pendekatan kami terhadap penggunaan data peribadi anda.

Dengan menyerahkan data peribadi anda kepada kami, anda akan dianggap telah memberikan kebenaran anda, jika perlu dan sesuai, untuk pendedahan yang dirujuk dalam Polisi ini.

LBJR Marketing Sdn Bhd (985914-D) dan / atau kumpulan syarikatnya (“Kumpulan Syarikat Bonia”) hanya akan menyimpan data peribadi yang telah anda bekalkan selagi perlu untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini dan dalam selaras dengan garis panduan pengekalan datanya. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan semua data peribadi dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal jika ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan ia diproses.

APA YANG DILINDUNGI DASAR PRIVASI INI?

Dasar Privasi ini adalah untuk memaklumkan anda mengenai penggunaan maklumat peribadi anda yang dikumpul semasa melawati laman web ini atau mana-mana laman web kami dan/atau semasa mendaftar program keahlian atau acara promosi lain yang memerlukan data peribadi anda.

Data peribadi anda dikawal akhirnya oleh LBJR Marketing Sdn Bhd (985914-D) yang beralamat perniagaan di Aras 5-12, Ikon Connaught, Taman Connaught, Cheras, 56000 Kuala Lumpur.

TUJUAN PENGUMPULAN DATA ANDA

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi (termasuk nama, alamat, nombor telefon dan e-mel) untuk menyediakan anda dengan lebih baik perkhidmatan yang diperlukan, atau maklumat atau produk promosi atau terkini kami. Oleh itu, kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

 • Menilai atau memproses permohonan anda untuk menjadi ahli
 • Kemas kini atau hantar kepada anda tentang produk dan maklumat terkini atau item yang ditawarkan atau promosi istimewa
 • Balas pertanyaan atau permintaan yang dikemukakan oleh anda
 • Proses pesanan atau permohonan yang dihantar oleh anda
 • Mentadbir atau sebaliknya menjalankan kewajipan kami berhubung dengan mana-mana perjanjian yang anda ada dengan kami
 • Jangka dan selesaikan masalah dengan sebarang barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada anda
 • Cipta produk atau perkhidmatan yang mungkin memenuhi keperluan anda
 • Analisis statistik
 • Pentadbiran pelanggan
 • Pilihan perkhidmatan pemprofilan
 • Operasi dan aktiviti kewangan dan pemasaran dan/atau seperti yang diperlukan dalam penyediaan perkhidmatan kami tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan kawalan kredit
 • Mematuhi mana-mana obligasi kawal selia, statutori atau undang-undang yang dikenakan ke atas kami oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan
 • Untuk mematuhi mana-mana perintah mahkamah atau arahan daripada pihak berkuasa yang menyiasat sebarang penipuan yang didakwa, salah laku dan/atau penyalahgunaan atau untuk menguatkuasakan mana-mana terma dalam terma penggunaan dan notis laman web kami atau, jika tindakan sedemikian perlu untuk melindungi dan mempertahankan hak atau hak milik Kumpulan Syarikat Bonia.
 • Untuk menjalankan penyelidikan pasaran pengguna produk kami

Jika kami ingin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan baharu, kami akan menawarkan anda cara untuk bersetuju dengan tujuan baharu tersebut.

Untuk mengoptimumkan perkhidmatan kami, kami mungkin ingin menggunakan data peribadi anda untuk pemasaran langsung. Memandangkan kami menghormati privasi anda, kami hanya akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan ini apabila anda menyedarinya dan jika perlu kami akan meminta persetujuan anda sebelum menggunakan data peribadi anda untuk pemasaran langsung. Sila ambil perhatian bahawa pembekalan data peribadi oleh anda adalah secara sukarela.

Selain itu, jika pada bila-bila masa anda ingin kami berhenti menggunakan maklumat anda (atau maklumat orang lain yang mungkin dikenal pasti daripada maklumat anda) untuk mana-mana atau semua tujuan di atas, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah. Kami akan menghentikan penggunaan maklumat anda untuk tujuan tersebut secepat mungkin untuk berbuat demikian.

Di samping itu, data peribadi yang dikumpul akan dipindahkan kepada pihak ketiga terpilih, dan/atau anak syarikat kami atau syarikat berkaitan yang mungkin terletak di luar Malaysia sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang ditawarkan kepada anda melalui laman web kami.

Pihak ketiga ini tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan lain selain daripada apa yang kami telah bersetuju dengan mereka. Kami akan meminta pihak ketiga tersebut untuk melaksanakan tahap perlindungan yang mencukupi untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Kami menghormati maklumat peribadi anda dan oleh itu, kami akan mengambil langkah untuk memastikan hak privasi anda terus dilindungi jika kami memindahkan maklumat anda ke luar Malaysia dengan cara ini. Di samping itu, jika anda menggunakan perkhidmatan kami semasa anda berada di luar Malaysia, maklumat anda mungkin dipindahkan ke luar Malaysia untuk memberikan anda perkhidmatan tersebut.

Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, kami tidak akan mendedahkan sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi tanpa kebenaran anda melainkan kami berhak secara sah atau dikehendaki berbuat demikian (contohnya, jika dikehendaki berbuat demikian melalui proses undang-undang atau untuk tujuan pencegahan penipuan atau jenayah lain) atau jika kami percaya bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk melindungi dan/atau mempertahankan hak, harta atau keselamatan peribadi kami dan pengguna/pelanggan kami atau individu lain.

Sila yakin bahawa kami tidak akan menggunakan maklumat anda untuk sebarang tujuan jika anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu kami menggunakan maklumat anda dengan cara ini semasa menyerahkan maklumat atau pada peringkat kemudian.

PENGGUNA BAWAH 18 TAHUN

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, sila dapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga anda terlebih dahulu apabila anda memberikan maklumat peribadi kepada kami dalam laman web ini. Pengguna di bawah 18 tahun tanpa kebenaran ini tidak dibenarkan memberikan kami maklumat peribadi.

 

JENIS MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda (iaitu maklumat peribadi yang mengenal pasti anda, cth, nama dan alamat pos anda, tarikh lahir, jantina, nombor telefon dan faks, alamat e-mel, dan maklumat kad kredit / debit; gaya hidup) hanya dengan pengetahuan anda dan persetujuan apabila anda menggunakan mana-mana laman web Bonia Group of Companies atau semasa permohonan anda untuk perkhidmatan kami, produk kami, atau apabila anda membalas komunikasi daripada kami (seperti peraduan, soal selidik atau tinjauan) dan maklumat lain yang dikumpul semasa pendaftaran atau melalui tinjauan dan untuk mewujudkan pangkalan pelanggan kami.

Apabila anda meminta halaman daripada pelayan tapak web kami, ia secara automatik mengumpul beberapa maklumat tentang pilihan anda, termasuk alamat IP anda.

Kami tidak memantau atau menyimpan maklumat pihak ketiga secara kekal kecuali untuk tujuan perakaunan, pengebilan atau penyimpanan rekod, atau melainkan dikehendaki oleh undang-undang.

MENJAGA REKOD KAMI TEPAT

Kami berhasrat untuk menyimpan maklumat kami tentang anda setepat mungkin. Jika anda ingin menyemak, menukar atau memadam butiran yang telah anda berikan kepada kami, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

KESELAMATAN DATA PERIBADI ANDA

Semasa kami menghargai maklumat peribadi anda, kami akan memastikan tahap perlindungan yang mencukupi. Oleh itu, kami telah melaksanakan teknologi dan dasar dengan objektif untuk melindungi privasi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, penggunaan yang tidak wajar, pemusnahan yang menyalahi undang-undang atau kehilangan yang tidak disengajakan. Semua pekerja dan pemproses data kami, yang mempunyai akses kepada dan dikaitkan dengan pemprosesan maklumat peribadi, diwajibkan untuk menghormati kerahsiaan maklumat anda

Internet bukanlah medium yang selamat, dan komunikasi melalui internet mungkin tertakluk kepada pemintasan pihak ketiga. Kami tidak boleh bertanggungjawab untuk sebarang akses yang tidak dibenarkan atau kehilangan maklumat peribadi.

Walaupun kami tidak dapat menjamin kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan data tidak akan berlaku, kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk mencegah kejadian malang tersebut.

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan disimpan dan disandarkan dengan selamat di lokasi yang dikawal oleh alam sekitar. Hanya kakitangan yang diberi kuasa dengan ID pengguna dan kata laluan daripada kami mempunyai akses kepada maklumat tersebut.

PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA YANG DISERAHKAN KE LAMAN WEB LAIN

Di laman web kami, kami mungkin mempunyai pautan ke laman web lain atau anda dirujuk ke laman web kami melalui pautan dari laman web lain. Oleh itu, kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas dasar privasi dan amalan laman web lain. Kandungan tersebut adalah tertakluk kepada syarat penggunaan mereka dan sebarang garis panduan tambahan serta maklumat privasi yang diberikan berkaitan dengan penggunaan tersebut di tapak web mereka.

Kami mengesyorkan agar anda menyemak dasar setiap tapak web yang anda lawati untuk lebih memahami hak dan kewajipan anda terutamanya apabila anda menyerahkan sebarang jenis kandungan pada tapak web pihak ketiga tersebut. Sila hubungi pemilik atau pengendali laman web tersebut jika anda mempunyai sebarang kebimbangan atau pertanyaan.

PRINSIP PENDEDAHAN

Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Kecuali seperti yang diperuntukkan di sini, kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi tentang anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda.

Kami mungkin dari semasa ke semasa menghubungi anda bagi pihak rakan kongsi perniagaan luar tentang barangan, tawaran atau perkhidmatan tertentu yang mungkin menarik minat anda. Dalam kes tersebut, maklumat peribadi yang mungkin mengenal pasti anda tidak akan dipindahkan kepada pihak ketiga. Semua komunikasi sama ada daripada kami atau rakan kongsi perniagaan kami akan dihantar kepada anda oleh kami.

Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu bekerjasama dengan pihak ketiga yang diberi kuasa untuk menyediakan sebahagian atau semua laman web kami dan/atau perkhidmatan lain kepada anda atau untuk melakukan penyelidikan pasaran dan analisis statistik. Dalam situasi sedemikian, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda sebagaimana yang diperlukan untuk pihak ketiga yang diberi kuasa untuk melaksanakan perkhidmatan ini, atas dasar sulit. Pihak ini tidak dibenarkan menggunakan maklumat peribadi anda yang didedahkan kepada mereka kecuali untuk tujuan terhad untuk menyediakan perkhidmatan tertentu untuk kami. Dengan menggunakan dan terus menggunakan laman web kami, anda dianggap telah bersetuju dengan pendedahan tersebut.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda tentang anda dan/atau keahlian anda kepada syarikat dalam kumpulan syarikat kami untuk tujuan perakaunan atau pelaporan, tertakluk kepada terma Polisi ini.

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada anak syarikat dalam kumpulan syarikat kami atau organisasi lain untuk tujuan seperti yang digariskan di sini. Kami juga mungkin memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga yang dipilih dengan teliti yang produk atau perkhidmatan mereka percaya mungkin menarik minat anda. Jika anda tidak mahu kami mendedahkan maklumat anda, sila maklumkan kami melalui e-mel kepada XXX .

HAK ANDA UNTUK MEMINTA AKSES KEPADA DATA PERIBADI

Anda berhak untuk meminta akses kepada data peribadi anda yang diproses oleh kami dengan notis yang munasabah.

HAK ANDA UNTUK MEMINTA PEMBETULAN DATA PERIBADI

Anda berhak untuk meminta pembetulan data peribadi anda yang dipegang oleh kami dengan notis yang munasabah. Berkenaan dengan ini, anda boleh meminta pembetulan dan/atau kemas kini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau lapuk; dan meminta pengekalan data peribadi anda hanya selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di sini.

DASAR KUKI

Kami menggunakan istilah "kuki" untuk merujuk kepada kuki dan teknologi serupa lain yang dilindungi oleh Arahan EU mengenai privasi dalam komunikasi elektronik.

Kuki ialah fail data kecil yang diletakkan oleh penyemak imbas anda pada komputer atau peranti anda. Kuki membantu penyemak imbas anda menavigasi tapak web dan kuki itu sendiri tidak boleh mengumpul sebarang maklumat yang disimpan pada komputer anda atau fail anda. Apabila pelayan menggunakan pelayar web untuk membaca kuki mereka boleh membantu tapak web menyampaikan perkhidmatan yang lebih mesra pengguna. Untuk melindungi privasi anda, penyemak imbas anda hanya memberikan tapak web akses kepada kuki yang telah dihantar kepada anda.

Kami menggunakan kuki untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara anda berinteraksi dengan kandungan kami dan membantu kami meningkatkan pengalaman anda apabila melawati tapak web kami.

Kuki mengingati jenis penyemak imbas yang anda gunakan dan perisian penyemak imbas tambahan yang telah anda pasang. Mereka juga mengingati pilihan anda, seperti bahasa dan wilayah, yang kekal sebagai tetapan lalai anda apabila anda melawati semula tapak web. Kuki juga membolehkan anda menilai halaman dan mengisi borang ulasan.

Sesetengah kuki yang kami gunakan adalah kuki sesi dan hanya bertahan sehingga anda menutup penyemak imbas anda, yang lain adalah kuki berterusan yang disimpan pada komputer anda lebih lama.

Untuk beberapa fungsi dalam tapak web kami, kami menggunakan pembekal pihak ketiga, sebagai contoh, apabila anda melawati halaman dengan video yang dibenamkan daripada atau pautan ke YouTube. Video atau pautan ini (dan apa-apa kandungan lain daripada pembekal pihak ketiga) mungkin mengandungi kuki pihak ketiga dan anda mungkin ingin merujuk dasar tapak web pihak ketiga ini untuk mendapatkan maklumat mengenai penggunaan kuki mereka.

Kami tidak akan menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi tentang anda. Walau bagaimanapun, sekiranya anda ingin berbuat demikian, anda boleh memilih untuk menolak atau menyekat kuki yang ditetapkan oleh kami atau tapak web mana-mana pembekal pihak ketiga dengan menukar tetapan penyemak imbas anda. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan pelayar menerima kuki secara automatik jadi jika anda tidak mahu kuki digunakan, anda mungkin perlu memadam atau menyekat kuki secara aktif.

PERUBAHAN KEPADA DASAR INI

Dari semasa ke semasa kami mungkin membuat perubahan pada Dasar Privasi ini. Jika kami membuat sebarang perubahan besar pada Dasar Privasi ini dan cara kami menggunakan data peribadi anda, kami akan menyiarkan perubahan ini pada halaman ini dan akan melakukan yang terbaik untuk memberitahu anda tentang sebarang perubahan ketara. Sila semak Dasar Privasi kami secara berkala.

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda ingin menghubungi kami tentang Dasar Privasi kami, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi kami melalui E-mel XXX .