Terma & Syarat

Terma dan syarat

Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah mengandungi maklumat penting mengenai Laman Web ini, seperti yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LBJR Marketing Sdn Bhd ("Syarikat"). Rujukan kepada Laman Web termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat, teks, imej, pautan, grafik dan urutan video yang dipaparkan di dalamnya ("Bahan").

Syarikat menjemput anda untuk membaca Terma dan Syarat ini dengan teliti kerana termanya mempengaruhi hak dan liabiliti anda di bawah undang-undang.

Dengan mengakses Laman Web ini dan mana-mana halaman webnya, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat di bawah, sila jangan mengakses laman web ini atau mana-mana halaman webnya.

Penafian

1.1 Laman web ini dan Bahan yang terkandung dalam Laman Web ini disediakan "seadanya" tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran berkaitan kepada Bahan dan/atau Laman Web ini.

1.2 Laman web ini dan Bahan yang terkandung dalam Laman Web disediakan untuk maklumat am anda sahaja. Tiada apa-apa dalam Laman Web ini bertujuan untuk membentuk tawaran, permintaan atau dorongan untuk memasuki kontrak yang mengikat secara sah untuk barangan dan/atau perkhidmatan, melainkan dinyatakan dengan jelas.

1.3 Syarikat tidak menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk ketepatan atau kesempurnaan maklumat dan bahan yang disediakan dalam Laman Web untuk sebarang tujuan sekalipun.

1.4 Syarikat tidak memberi jaminan bahawa sebarang kesalahan yang dikenal pasti dalam kandungan dan/atau Bahan akan dibetulkan. Tiada pergantungan harus dibuat oleh mana-mana pengguna pada kandungan atau Bahan yang disiarkan. Sebaliknya, anda harus mengesahkan secara bebas ketepatan dan kesempurnaan maklumat dan/atau Bahan dengan Syarikat.

1.5 Laman Web kadangkala mungkin mengandungi ralat tipografi, peninggalan atau maklumat lapuk yang berkaitan dengan harga, maklumat produk dan ketersediaan. Syarikat berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketinggalan atau maklumat lapuk pada bila-bila masa, mengikut budi bicaranya tanpa notis. Akses anda ke Laman Web mungkin kadangkala dihadkan untuk membenarkan pembaikan atau penyelenggaraan, pengenalan kandungan baharu atau pembetulan kandungan sedia ada. Syarikat juga berhak untuk menamatkan Laman Web ini mengikut budi bicaranya tanpa notis.

1.6 Syarikat juga tidak memberi jaminan bahawa Laman Web ini dan Bahan adalah bebas daripada sebarang virus komputer atau kod/program lain yang berniat jahat, merosakkan atau merosakkan.

1.7 Syarikat sama sekali tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kerugian atau perbelanjaan termasuk, tanpa had, kerosakan langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit, atau kerugian ekonomi yang timbul daripada atau berkaitan dengan:

1.7.1 sebarang capaian, penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan laman web ini, atau mana-mana sistem, pelayan atau kegagalan sambungan, ralat, peninggalan, gangguan, kelewatan dalam penghantaran, atau virus komputer yang dihadapi semasa mengakses atau cuba mengakses Laman Web ini;

1.7.2 sebarang pergantungan pada atau penggunaan Bahan dan/atau sebarang maklumat dalam Laman Web ini, akibat daripada ketidaktepatan, pengabaian, kecacatan, kesilapan, sama ada tipografi atau sebaliknya, peninggalan, maklumat lapuk atau sebaliknya; atau

1.7.3 sebarang penggunaan atau akses kepada mana-mana laman web lain yang dipautkan ke Laman Web ini, atau pergantungan pada sebarang maklumat atau bahan yang tersedia pada, atau ditinggalkan daripada, tapak yang dipautkan tersebut; walaupun kerugian tersebut boleh dijangka dengan munasabah dan Syarikat telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan, kerugian dan/atau perbelanjaan tersebut. Kerugian dan kerosakan akibat atau tidak langsung hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kehilangan muhibah, kehilangan maklumat, gangguan perniagaan, kehilangan peluang dan perbelanjaan yang sia-sia. Klausa pengecualian ini hendaklah berkuat kuasa setakat yang dibenarkan oleh mana-mana sistem undang-undang yang berkenaan.

1.8 Syarikat tidak berjanji bahawa Bahan di Laman Web adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi di luar Singapura, dan mengakses Laman Web dari wilayah di mana kandungannya menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang adalah dilarang. Jika anda memilih untuk mengakses Laman Web dari tempat lain, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

2.1 Laman Web menyediakan kandungan daripada dan mungkin termasuk hiperpautan ke tapak yang dikendalikan oleh pihak ketiga, termasuk pengiklan dan penyedia kandungan lain. Pautan ini telah disediakan semata-mata sebagai perkhidmatan kepada anda sebagai pengguna Laman Web ini. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda mengakui bahawa Syarikat tidak mempunyai kawalan ke atas maklumat di laman web ini atau produk atau perkhidmatan pada mereka, dan oleh itu tidak membuat representasi dan tidak bertanggungjawab mengenai ketepatan atau kesesuaian maklumat, perkhidmatan atau produk yang diterangkan pada mereka. Anda dinasihatkan untuk membuat pertanyaan anda sendiri berhubung dengan pihak ketiga yang diterangkan atau dipautkan di laman web ini.

2.2 Dengan memaut ke tapak yang dikendalikan oleh pihak ketiga, Syarikat tidak membenarkan pengeluaran semula mana-mana bahan pada tapak tersebut yang mungkin menjadi subjek hak harta intelek pihak ketiga.

2.3 Tapak pihak ketiga tersebut juga boleh mengumpul atau meminta data peribadi daripada anda. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk dan tidak memantau atau mengawal tapak tersebut, dan tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan jaminan atau jaminan berkenaan dengan dasar privasi mereka atau untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan sebarang maklumat yang mungkin dikumpulkan oleh tapak tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Dasar Privasi Syarikat.

Harta Intelek

3.1 Laman Web ini dan kandungannya, termasuk teks, grafik, reka bentuk dan susunan laman web, tertakluk kepada perlindungan hak cipta di bawah undang-undang Malaysia dan negara lain. Hak cipta dalam kandungan dan bahan yang tersedia di Laman Web ini secara keseluruhannya dimiliki oleh Syarikat. Walau bagaimanapun, hak cipta dalam sesetengah kandungan dan dalam beberapa Bahan mungkin dimiliki oleh pemberi lesen dan/atau pihak ketiga.

3.2 Anda boleh mendapatkan dan memaparkan kandungan di Laman Web pada skrin komputer, menyimpan kandungan tersebut dalam bentuk elektronik pada cakera (tetapi bukan pada pelayan atau peranti storan lain yang disambungkan ke rangkaian) atau mencetak satu salinan kandungan tersebut untuk peribadi anda sendiri. , penggunaan bukan komersial, dengan syarat anda tidak mengubah suai Bahan dan anda mengekalkan semua dan sebarang notis hak cipta dan proprietari yang terkandung dalam Bahan. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengubah suai, menyalin atau mengedar atau menggunakan untuk tujuan komersial mana-mana bahagian atau bahagian Bahan atau kandungan di Laman Web tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

3.3 Tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo ("Tanda") seperti yang dipaparkan dalam Laman Web ini juga dimiliki oleh Syarikat, pemberi lesennya dan/atau pihak ketiga yang lain. Tiada apa-apa pun di Laman Web ini harus ditafsirkan sebagai memberikan sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda ini seperti yang dipaparkan di Laman Web ini, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat atau pemberi lesennya. Tanda ini tidak boleh digunakan dalam apa jua cara, termasuk dalam pengiklanan atau publisiti yang berkaitan dengan pengedaran Bahan di Laman Web ini, tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Perubahan dalam Terma dan Syarat

4.1 Syarikat boleh mengubah keseluruhan atau mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini dan/atau Bahan di laman web pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya atas sebarang sebab atau tanpa sebab tanpa memerlukan sebarang notis awal kepada anda. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada anda melalui pengumuman yang sesuai di Laman Web.

4.2 Sebarang pengumuman mengenai perubahan Terma dan Syarat akan beroperasi sebagai notis kepada anda sebagai pengguna Laman Web. Jika anda tidak mahu menerima Terma dan Syarat baharu, anda hendaklah menghentikan penggunaan Laman Web dengan serta-merta. Penggunaan berterusan Laman Web anda akan menunjukkan persetujuan anda untuk terikat dengan Terma dan Syarat baharu apabila ia berkuat kuasa.

Maklumat Produk dan Harga

5.1 Walaupun kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan produk dan warnanya setepat mungkin, warna produk yang dipaparkan akan bergantung pada monitor seseorang dan kami tidak dapat menjamin bahawa monitor seseorang akan menggambarkan warna sebenar produk dengan tepat. Produk yang dipaparkan mungkin kehabisan stok atau dihentikan, dan harga tertakluk kepada perubahan. Kami tidak bertanggungjawab atas kesilapan tipografi berkenaan harga atau sebarang perkara lain.

Undang-undang yang memerintah

6.1 Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa undang-undang Malaysia akan mengawal akses tersebut serta Terma dan Syarat di atas dan anda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.